ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN CHEF CONFIT B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.     Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor zichzelf en/of andere natuurlijke personen en niet voor zakelijke en/of beroepsdoeleinden;
3.     Herroepingsrecht: de aan de Consument toekomende mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4.     Chef Confit: Chef Confit met wie de Consument overeenkomsten sluit en die daartoe gebruik maakt van deze Algemene voorwaarden;
5.     Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen Chef Confit en de Consument wordt gesloten, al dan niet in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij voor de totstandkoming van de overeenkomst in hoofdzaak of uitsluitend (mede)gebruik wordt gemaakt van (een) techniek(en) voor communicatie op afstand;

6.     Algemene voorwaarden: deze voorwaarden

Artikel 2 – Identiteit van Chef Confit

CHEF CONFIT B.V.
Weerdskampweg 20
5222 BA ’s-Hertogenbosch
KvK-nummer 80670164
E-mail: arjan@chefconfit.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chef Confit aan de Consumenten en op elke tussen de Consument en Chef Confit tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand).

2.     Voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten worden deze Algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Chef Confit voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien. Op verzoek van de Consument zullen de Algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten worden de Algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van die Overeenkomst op elektronische wijze aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat die voorwaarden door de Consument op een eenvoudige manier kunnen worden gedownload. Op verzoek van de Consument worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan de Consument toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Elk door Chef Confit gedaan aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zodat de Consument het aanbod goed kan beoordelen. Door Chef Confit gebruikte afbeeldingen van producten zijn steeds een waarheidsgetrouwe weergave van die producten, maar Chef Confit is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod.

2.     Elk aanbod van Chef Confit bevat in elk geval die informatie waardoor het voor de Consument steeds duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn als hij het aanbod aanvaard.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst met Chef Confit komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de Consument het aanbod en de daarop toepasselijke Algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2.     Indien die aanvaarding langs elektronische weg plaatsvindt bevestigt Chef Confit ook langs elektronische weg terstond de ontvangst van die aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van die aanvaarding niet door Chef Confit is bevestigd kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Chef Confit zal in het kader van het sluiten van elektronische overeenkomsten al die passende technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Chef Confit zorgt tevens voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen zal Chef Confit de daatoe noodzakelijke passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Chef Confit kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Chef Confit op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Chef Confit zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kunnen worden gedownload meesturen:

a.      waar de Consument met klachten terecht kan;
b.      hoe de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de  vindplaats van het daarvoor benodigde modelformulier;
c.       indien toepasselijk een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
d.      informatie over garanties en service na aankoop;
e.       de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en, voor zover van toepassing, de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
f.        de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.     De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product die langs elektronische weg tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Consument hoeft de reden van die ontbinding niet aan Chef Confit mee te delen.

2.     De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument (of een andere vooraf door de Consument aangewezen ontvanger, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:

a.       als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Chef Confit mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.      bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder), het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product. Hij zal het product alleen uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de eigenschappen en de werking van het product vast te stellen. De maatstaf die hiervoor geldt is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Chef Confit hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

1.     De Consument dient van zijn herroepingsrecht gebruik te maken binnen de bedenktermijn en met gebruikmaking van het modelherroepingsformulier (of op andere ondubbelzinnige wijze).

2.     De Consument moet, als hij van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, het product zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, aan Chef Confit terugsturen, tenzij Chef Confit heeft aangeboden het product zelf terug te halen. Als de Consument het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken heeft hij de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen.

3.     De Consument moet het product aan Chef Confit terugsturen inclusief toebehoren als die zijn meegeleverd, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door Chef Confit verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

5.     De Consument is verantwoordelijk voor de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij Chef Confit niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Chef Confit heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen.

6.     Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle (eventuele) aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Chef Confit bij herroeping

1.     Als de Consument op elektronische wijze van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken en het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken stuurt Chef Confit meteen na ontvangst van de melding van het herroepingsrecht een ontvangstbevestiging daarvan aan de Consument.

2.     Chef Confit vergoedt alle betalingen van de Consument in verband met de aankoop en levering van het product binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument het gebruik van zijn herroepingsrecht aan Chef Confit heeft gemeld. Tenzij Chef Confit aanbiedt het product zelf af te halen, mag Chef Confit wachten met deze terugbetaling tot het product is terugontvangen of zoveel eerder tot de Consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden.

3.     Chef Confit zal de terugbetaling zonder kosten voor de Consument verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode.

4.     Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering van het product dan de goedkoopste vorm van standaardlevering hoeft Chef Confit alleen de kosten van die standaardlevering aan de Consument terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Chef Confit kan producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben uitsluiten van het herroepingsrecht, maar die bevoegdheid komt alleen aan Chef Confit toe als dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

Artikel 11 – De prijs

1.     De door Chef Confit in haar aanbod vermelde productprijzen blijven gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur van die prijzen ongewijzigd behoudens eventuele prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.     Chef Confit staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties, alsmede aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door Chef Confit of een derde (zoals een toeleverancier, fabrikant of importeur) verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Chef Confit kan doen gelden indien Chef Confit is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Chef Confit of een derde (zoals een toeleverancier, importeur of producent) waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.     Chef Confit zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres van Chef Confit zoals vermeld in deze Algemene voorwaarden of, in geval van wijziging van dat adres, het adres van waaruit de levering van het product feitelijk heeft plaatsgevonden.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal Chef Confit geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal Chef Confit het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 14 – Betaling

1.     Betaling van een door de Consument bij Chef Confit besteld product geschiedt, voor zover niet anders is overeengekomen, contant of per pin-transactie bij levering van het product.

2.     Indien de levering plaatsvindt door verzending door Chef Confit aan het door de Consument opgegeven adres is Chef Confit gerechtigd om vooruitbetaling van de koopprijs inclusief verzendkosten door de Consument te verlangen; indien Chef Confit van dit recht geen gebruik maakt geschiedt de levering altijd onder rembours tenzij de overeenkomst langs elektronische weg op afstand tot stand is gekomen in welk geval de Consument bij aflevering tenminste 50% van de koopprijs dient te voldoen en het restant binnen 14 dagen na aflevering dient te betalen.

3.     Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.     Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Chef Confit is gewezen op de te late betaling en Chef Confit de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Chef Confit gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet BIK in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1.     De klachtenregeling van Chef Confit is op elke met een Consument gesloten overeenkomst van toepassing; Chef Confit publiceert haar klachtenregeling op haar website.

2.     Als een Consument klachten heeft over de uitvoering van een met Chef Confit gesloten overeenkomst moet hij die binnen bekwame tijd na constatering daarvan volledig en duidelijk omschreven bij Chef Confit indienen.

3.     Chef Confit beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt; in dat geval wordt door Chef Confit binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de tijd waarbinnen inhoudelijk op de klacht zal reageren.

4.     De Consument dient Chef Confit in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen Chef Confit en de Consument waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen tussen de Consument en Chef Confit over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten die langs elektronische weg op afstand tot stand zijn gekomen met betrekking tot door Chef Confit te leveren of geleverde producten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Chef Confit worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl); geschillen met betrekking tot andere overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de gewone rechter tenzij partijen een andere wijze van geschilbeslechting zijn overeengekomen.

3.     Voor een geschil door de Geschillencommissie wordt behandeld dient de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Chef Confit te hebben voorgelegd.

4.     Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de Consument de klacht bij Chef Confit indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5.     Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Chef Confit aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de Consument dit eerst aan Chef Confit.

6.     Wanneer Chef Confit een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Chef Confit schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Chef Confit de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Chef Confit gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7.     De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8.     De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Chef Confit surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheidsbeperking

Behoudens wanneer schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Chef Confit is elke aansprakelijkheid van Chef Confit voor schade, ongeacht de wijze waarop en door wie die schade is ontstaan, beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van een door Chef Confit afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar bij wie die verzekering is afgesloten voor vergoeding in aanmerking komt, welk bedrag wordt vermeerderd met het voor Chef Confit geldende eigen risico.